373GNAX-002-仓木诗织

373GNAX-002-仓木诗织

或发于四肢,或上于巅顶,是又厥阴经脉之病。今经后人阐发甚精,其不可同治病也。

夫肺为肾之母,肺燥则肾益燥,肾燥则大小肠尽燥矣。惜引经之药拘守数药,未能尽妙。

究竟金木之气交少,而水火之气交多。虽人身之虚,不尽于四者,而四者要足以尽之也。

人身之元气,由肾水之中以上达于肺,生于阴而出于阳。杜仲有膜,象人身之筋膜,故入肝肾,强筋骨也。

议论真泄天地之奇。 或疑天门冬性虽寒,以沙糖、蜜水煮透,全无苦味,则寒性尽失,不识有益阴虚火动之?

天门冬大寒,不利胃气,暂服可以治痿,久服必至损胃,胃损而肾又何益耶。或谓熟地至阴之药,但其性甚滞,多用之而腻膈生痰,万一助痰以生喘,亦甚可危也。

Leave a Reply